Публичный Договор » Поиграйка Прокат


Главная


О нас


Контакты


ДОГОВОР


Отзывы

Полезная информация

Эксплуатация весов

Чистка и дезинфекция игрушекВсе товары запрещается использовать на улице, кроме колясок и переносок! Есть, пить в товарах на прокат запрещено! При повреждении товара, возмещается полная стоимость указанная в договоре!

Публичный Договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

 

м. Чернівці                                                                                                                                 від «26» жовтня 2020 року


СЛУЖБА ПРОКАТУ «ПОИГРАЙКА», в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Тимофєєвої Ольги Сергіївни, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії ВО №463098,  яке видане Чернівецьким міським виконавчим комітетом 05.10.2007р., надалі іменоване – «НАЙМОДАВЕЦЬ», публікує цей Договір про надання послуг прокату (далі «Договір»), що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу осіб, що використовують послуги НАЙМОДАВЦЯ, іменованих надалі НАЙМАЧІ, з іншого боку.

НАЙМАЧ, який підписав договір про приєднання до публічного договору–оферти про надання послуг прокату, розглядається як особа, яка вступила з НАЙМОДАВЦЕМ в договірні відносини і прийняла умови даного договору в повному обсязі. Підписуючи договір про приєднання до публічного договору–оферти про надання послуг прокату, НАЙМАЧ підтверджує те, що отримав повну і вичерпну інформацію про перелік та умови надання послуг.

 

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та умовах, визначених цим Договором про надання послуг з прокату рухомої речі (надалі – Договір), Наймодавець зобов’язується передати, а Наймач зобов’язується прийняти у строкове платне користування рухому річ (далі - Річ) для задоволення побутових невиробничих потреб. Найменування, перелік, вартість та місце використання Речі визначено в Заяві приєднання до публічного договору–оферти про надання послуг прокату, який є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Рухома річ є і залишається власністю Наймодавця у безспірному порядку, незалежно від розміру плати за прокат та інших обставин. Місцем виконання умов Договору є місцезнаходження Наймодавця як Сторони, що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту цього Договору.

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Наймача до Договору.

2.2. Наймач приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до публічного договору–оферти про надання послуг прокату (далі – Заява про приєднання) та оплати послуг Наймодавця.

2.3. Наймач, що вчинив дії, що вказані у п.2.2. Договору, підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

2.4. Підписи Сторін на Заяві про приєднання свідчать про досягнення згоди Сторонами щодо усіх істотних умов вказаного Договору.

 

3. СТРОК ПРОКАТУ

3.1. Початок перебігу строку прокату відраховується з моменту передачі рухомої Речі Наймачу та закінчується моментом повернення Речі Наймодавцю.

Передача речі в користування Наймачу відбувається у присутності Наймача та уповноваженої особи Наймодавця, підписується та оформлюється шляхом заповнення розділу заяви про приєднання «ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕДАЧУ-ПРИЙМАННЯ РЕЧІ В КОРИСТУВАННЯ». 

Повернення речі Наймодавцю відбувається у присутності Наймача та уповноваженої особи Наймодавця, підписується та оформлюється шляхом заповнення розділу заяви про приєднання «ВІДМІТКИ ПЕРЕДАЧІ-ПОВЕРНЕННЯ РЕЧІ».

3.2. Мінімальний строк прокату Речі складає один тиждень. Якщо строк фактичного прокату Речі Наймачем склав менше одного тижня вважається, що Річ була наймана строком на один тиждень і плата за прокат в такому випадку стягується не менше ніж за один тиждень. Нарахування плати за наступний тиждень користування здійснюється протягом години з моменту закінчення попереднього тижня.

3.3. Строк прокату Речі може бути зменшено за рішенням Наймача при невідповідності Речі, як предмету прокату вимогам нормативної документації, а також санітарним нормам і правилам та правилам електропожежної безпеки. В такому разі Наймодавець проводить перерахунок за фактичний термін прокату за тарифами, згідно з якими була проведена оплата при оформленні замовлення та повертає відповідну частину плати за прокат, у відповідності до строку фактичного прокату Речі протягом 10 (десяти) банківських днів з дати повернення Речі. При цьому сума плати за прокат, сплачена за мінімальний строк прокату Речі не повертається.

3.4. За згодою сторін строк прокату Речі може бути автоматично пролонгований на наступний сплачений період, шляхом внесення орендної плати за користування Річчю за цей період.

 

4. ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Плата за прокат Речі здійснюється Наймачем в національній валюті України.

4.2. Наймач вносить Наймодавцю розмір плати за користування обраною річчю та суму застави в розмірі передбаченому в Заяві про приєднання.

 

4.3. Для Наймача який пред'являє паспорт громадянина України та має реєстрацію в Чернівецькій обл. сума застави становить розмір вартості 1 -го місяця прокату обраної речі, а в разі коли Наймач не має реєстрації (прописки) в Чернівецькій області, або пред'являє для оформлення договору водійські права чи будь-який інший документ підтверджую чий особу, крім паспорта громадянина України встановленої форми, останній в носить суму застави в розмірі вартості 4 -х місяців прокату.

4.4. Ставка оплати за прокат кожної Речі встановлена Наймачем відповідно до тарифної політики, розміщеної на сайті Наймодавця «поиграйка-прокат.cv.ua», а також зазначена в Заяві про приєднання.  

4.5. Наймодавець має право надати Наймачу знижку з оплати за прокат Речі, розмір якої визначається Наймодавцем на свій розсуд.

4.6. Наймач зобов’язаний попередньо оплатити Наймодавцю орендну плату за весь період прокату Речі та здійснювати оплати за наступний період до закінчення вже сплаченого періоду прокату, якщо інше не погоджено сторонами у заяві про приєднання.

4.7. Оплата за прокат Речі здійснюється готівковими коштами у касу Наймодавця, або безготівковим розрахунком шляхом перерахування на поточний рахунок Наймодавця.

4.8. Наймодавець має право встановлювати нові Базові ставки плати, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Базові ставки плати чи плату за Додаткові послуги.

4.9. У випадках передбачених п.3.3. перерахунок здійснюється за тарифами Наймодавця. При недостатній сумі попередньої оплати, Наймач зобов’язаний здійснити доплату в момент повернення Речі.

4.8. Наймач несе відповідальність перед Наймодавцем за будь-які збитки/шкоду, упущену вигоду, заподіяні останньому під час дії цього Договору та пов’язані з невиконанням Наймачем умов Договору та/або умов чинного законодавства.

4.9.Наймач зобов’язаний оплатити рахунки, виставлені Наймодавцем при наданні додаткових послуг або застосуванні відповідальності до Наймача за порушення умов Договору, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання або 10 (десяти) днів з дати направлення відповідного рахунку.

 

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ РЕЧІ

5.1. Для укладання Договору Наймач зобов’язаний пред’явити оригінали документів, що встановлюють Наймача та подальшого копіювання цих документів Наймодавцем у присутності Наймача.

Такими документами є:

- паспорт громадянина України (чинний та з дійсною реєстрацією) або посвідку на постійне місце проживання на території України;

- довідка про присвоєння Наймачу ідентифікаційного номера;

- правдива інформація щодо адреси, за якою буде використовуватись наймана Річ, що зазначається в Замовленні-зобов’язанні;

5.2. Наймодавець протягом доби з дня звернення Наймача до служби прокату, передає Річ Наймачу у пункті прокату, якщо інше не погоджено Сторонами. Наймач, у присутності представника або уповноваженої особи Наймодавця, здійснює огляд Речі, перевіряє її комплектність та робочий стан, упаковку, після чого підписує форму Заяву про приєднання.

5.4. Підписання Наймачем Заяви про приєднання засвідчує факт передачі Наймодавцем технічно справної Речі, факт ознайомлення Наймача з усіма особливими властивостями роботи Речі, а також факт проведення інструктажу з використанням Речі в роботі та правил безпеки при її застосуванні.

5.5. Послуги з підключення Речі Наймачем не надаються, елементи живлення в комплект не входять.

5.6. Ремонт Речі, що надана в прокат здійснюється Наймодавцем. Наймачу забороняється здійснювати ремонт самостійно або із залученням третіх осіб. У разі порушення цього правила Наймач сплачує Наймодавцю штраф у розмірі 100% загальної вартості Речі. У разі неможливості відновлення Речі, Наймач відшкодовує Наймодавцю вартість Речі.

5.7. Наймач після закінчення строку прокату повертає Наймодавцю Річ у чистому вигляді, очищеним від бруду, без будь-яких дефектів у повній комплектності. Повернення з прокату проводиться у пункті прокату, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.8. У випадку виявлення дефектів, пошкоджень, забруднень Речі під час її повернення Наймодавцю, Наймач сплачує Наймодавцю штрафні санкції, визначені у Заяві про приєднання та розділі 7 даного Договору.

5.9. Упаковка Речі зберігається Наймачем протягом строку прокату, якщо інше письмово не погоджено Сторонами.

5.10. У випадку виявлення дефектів, пошкоджень, забруднень Речі під час її повернення Наймодавцю, Наймач сплачує Наймодавцю штрафні санкції, визначені у Заяві про приєднання та розділі 7 даного Договору.

5.11. Сторони погодили, що по закінченню послуги прокату Акт надання послуг з прокату рухомої Речі між Сторонами не складається.

5.12. У разі прострочення строку повернення Речі, вказаного в Заяві про приєднання, Наймодавцем може бути стягнута . Річ може бути повернута тільки у робочий час Наймодавця. Річ вважається поверненою Наймодавцю з моменту підписання Наймодавцем розділу заяви про приєднання «ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕДАЧУ-ПОВЕРНЕННЯ РЕЧІ».

5.14. Наймодавець має право вилучити Річ у будь-який час у разі порушення Наймачем умов цього Договору та строку прокату. У разі вилучення Речі Наймач погоджується сплатити всі документально підтверджені витрати понесені Наймодавцем у зв’язку із вилученням даної Речі.

5.15. При розірвані Договору, припинення його дії за будь-яких обставин, передбачених законом або даним Договором, Наймач зобов’язаний повернути Річ негайно.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Наймодавець зобов’язаний:

6.1.1. забезпечити Наймачу можливість ознайомитися перед підписанням Заяви про приєднання з умовами цього Договору;

6.1.2. надати Наймачу в прокат Річ комплектною у технічно справному стані;

6.1.3. забезпечувати ремонт Речі у випадках та порядку встановленому Договором;

6.1.4. у присутності Наймача перевірити справність наданої за Договором Речі, а також ознайомити Наймача із правилами експлуатації Речі. Підписання Наймачем Заяви про приєднання є доказом ознайомлення Наймача із правилами експлуатації Речі, проведення всіх необхідних інструктажів з питань експлуатації, електротехнічної та пожежної безпеки.

6.1.7. повідомляти Наймача про всі зміни умов Договору укладеного між Сторонами шляхом публікації цих змін у мережі Інтернет за адресою «поиграйка-прокат.cv.ua»

6.2. Наймодавець має право:

6.2.1. отримувати від Наймача плату за послуги з прокату Речі;

6.2.2. здійснювати контроль за місцем знаходження Речі відносно її наявності, стану, умов експлуатації, дотримання інструкції з експлуатації;

6.2.3. розірвати Договір в односторонньому порядку, у випадках, передбачених цим Договором, Договором приєднання та Цивільним кодексом України;

6.2.4. відмовити Наймачу у наданні послуги з прокату речі, якщо Наймач надав Наймодавцю недійсний документ, що підтверджує особу Наймача та/або повідомив неправдиву інформацію/дані щодо себе, не сплатив Наймодавцю суму передплати передбачену Договором приєднання;

6.2.5. вилучати Річ у разі прострочення Наймачем оплати за прокат та зобов’язання Наймача у разі прострочення оплати більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів;

6.2.6. вносити зміни в Публічний договір в односторонньому порядку;

6.2.7. видавати доручення своїм співробітникам та/або третім особам (фізичним та/або юридичним) для вилучення Речей у Наймача, у якого склалася заборгованість перед Наймодавцем за прокат Речі

6.3. Наймодавець має також інші права, встановлені цим Договором, Договором приєднання та чинним законодавством України.

6.4. Наймач має право:

6.4.3. відмовитись від послуги, якщо під час прийму-передачі Речі сторонами буде встановлено, що отримана Наймачем Річ, не відповідає умовам, визначеним у Договорі приєднання та/або знаходиться у неробочому стані;

6.4.4. користуватися предметом прокату за цільовим призначенням для задоволення своїх побутових потреб;

6.4.5. отримувати довідково-консультаційну інформацію щодо порядку роботи Наймодавця;

6.4.6. у будь-який час розірвати Договір з Наймодавцем на підставі та в порядку, передбаченому цим Договором та заявою про приєднання.

6.4.7. Наймач не має права на укладання договору піднайму.

6.4.8. Наймач не має переважного права на купівлю Речі у разі її продажу Наймодавцем.

6.5. Наймач зобов'язаний:

6.5.1. забезпечити достовірність інформації щодо себе, що повідомляється Наймодавцю;

6.5.2. повідомляти Наймодавця про всі зміни в облікових даних, протягом трьох робочих днів з моменту настання змін облікових даних;

6.5.3. оплатити Наймодавцю вартість послуг прокату Речі згідно Договору приєднання та прийняти Річ; 7.5.4. користуватись Річчю за цільовим призначенням;

6.5.5. протягом дії договору зберігати упаковку Речі, якщо інше письмово не погоджено Сторонами;

6.5.7. утримувати Річ у справному стані, виконувати всі рекомендації, зазначені у інструкції по експлуатації Речі під час користування;

6.5.10. на наступний день, після закінчення строку прокату, Наймач зобов’язаний самостійно повернути взяту на прокат Річ у справному стані (з урахуванням зносу за період перебування). Якщо день повернення Речі збігається з вихідним днем Наймодавця, то Річ повинна бути повернена у перший після вихідного робочий день (простроченням це не вважається).

6.5.11.за наявності прострочення строку прокату речі, наявності будь-яких пошкоджень, дефектів, забруднень з вини Наймача, сплатити Наймодавцю штрафні санкції визначені у Заяві про приєднання та розділі 7 даного Договору.

6.5.12.при втраті, пошкодженні Речі за будь-якої причини, негайно в будь-якій доступній формі та письмово протягом доби повідомити Наймодавця;

6.5.13.допускати представника Наймодавця до місця знаходження Речі.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виявлення дефектів, пошкоджень, забруднень Речі під час її повернення Наймодавцю та їх зазначення в розділі «ВІДМІТКИ ПЕРЕДАЧІ-ПОВЕРНЕННЯ РЕЧІ» Заяви про приєднання є підставою для покладання на Наймача обов’язку відшкодування збитків Наймодавця щодо усунення виявлених недоліків Речі.

7.2. При поверненні Речі з дефектами, неочищеним від бруду та інше наймач зобов’язаний одночасно з поверненням Речі відшкодувати Наймодавцю вартість робіт по очищенню Речі, усуненню дефектів, відповідно до  розділу 5 даного Договору.

7.3. Штраф за забруднене майно (запорошене, заплямоване, тощо) становить 500 гривень.

7.4. Штраф за поломку чи розкомплектування речі становить в залежності від ступеню поломки чи важливості втраченої деталі - до 100% від заявленої вартості. Відповідний відсоток визначає Наймодавець в момент приймання майна від Наймача, але сума відшкодування має бути не менше 500 грн.

7.5. У разі незгоди Наймача з висновками та розміром збитків, Наймач за свій рахунок може звернутись до сервісного центра для отримання відповідного висновку. Наймодавець має право нараховувати Наймачу плату за прокат до моменту фактичного відшкодування таких збитків Наймачем.

7.6. За прострочення виконання будь-яких грошових зобов’язань за цим Договором, Наймодавець має право нарахувати, а Наймач зобов’язаний сплатити Наймодавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день такого прострочення (п.7.7 Договору).  

7.7. Санкції за прострочення строку повернення Речі становлять 100 гривень за 1 день прострочення.

7.8. У разі порушення строку повернення Речі, Наймач буде зобов’язаний сплатити Наймодавцеві неустойку в розмірі подвійної плати за користування Річчю за час прострочення.

7.9. У разі знищення, загибелі, зникнення Речі під час прокату, або такого пошкодження, при якому відновлення не є можливим або доцільним, Наймач відшкодовує вартість такої Речі на користь Наймодавця у розмірі вартості Речі, вказаної в Заяві про приєднання.

7.10. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди, спори між Сторонами вирішуються судом.

7.11. За невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на сайті Наймодавця «поиграйка-прокат.cv.ua» та діє безстроково.

8.2. Строк прокату встановлюється для кожної речі окремо в Заяві про приєднання.

8.3. Договір припиняється у разі його розірвання в порядку та випадках передбаченому цим Договором.

8.4. Наймач має право достроково припинити його дію, про що повідомляє Наймодавця письмово. Договір припиняє свою дію на десятий день після отримання Наймодавцем письмового повідомлення Наймача при умові фактичного повернення Речі з прокату та відсутності заборгованості за надані послуги.

8.5. Наймодавець має право в односторонньому порядку припинити Договір у випадку невиконання умов Договору Наймачем, зокрема, але не виключно у разі: · прострочення Наймачем внесення плати за прокат Речі більш ніж на 5 (п’ять) календарних днів; · не допуск представника Наймодавця до місця знаходження Речі у час попередньо погоджений з Наймачем; · зміни Наймачем місцезнаходження Речі без письмової згоди Наймодавця.

8.6. Договір також припиняє дію у випадку смерті Наймача.

8.7. У разі, якщо на момент закінчення дії Договору Наймачем не виконані зобов’язання щодо сплати за оренду або повернення Речі, Договір продовжує діяти до повного виконання зобов’язань Наймачем і проведення повних та остаточних розрахунків з Наймодавцем.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань за цим Договором прокату, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

9.2. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна дати повідомлення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за Договором.

 Выездная площадка


Мы в Facebook


Мы в Instagram


Продажа


Мы рекомендуем
Логин: (регистрация? Пароль (забыл?):